شاسی کلیک طلایی

نوع محصول 3.6 1.2 0.6 نبشی
ابعاد (mm) 38*24*24 28*24*24 28*24*24 24*24
ضخامت (mm) 0.35 0.35 0.35 0.4